Testo Free Tibet

Testo Free Tibet

Om Mani Padme Hum
Om Padma Sanbhava
Om Dalai Lama
Om lamatashide
Om gate paragate parasamgate bodhi svaha
Om muni muni maha muniye sakyamuni svaha
Testi Hilight Tribe