Testo Paris, Texas

Testo Paris, Texas

(Instrumental)
Testi dei Gotan Project