Testo EVERYTHING2ME

Testo EVERYTHING2ME

You’re everything to me
Everything to me
You’re everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Cause I love you all the time boy
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me

You’re everything to me

Everything to me
Everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Cause I love you all the time boy
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
You’re everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Cause I love you all the time boy
Got you on my mind boy
You’re everything to me
You’re everything to me
You’re everything to me
You’re everything to me

You’re everything to me

Very Extra

Love you all the time boy
Got you on my mind boy
Never go inside
You’re right
Cause you’re mine boy
Love you all the time boy
Got you on my mind boy
Never go inside
You’re right
Cause you’re mine boy
Everything to me
Everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Love you all the time boy
Got you on my mind boy

Everything to me
Everything to me
Everything to me
Everything to me
Got you on my mind boy

You’re everything to me

Very Extra

Love you all the time boy
Got you on my mind boy
Never go inside
You’re right
Cause you’re mine boy
Love you all the time boy
Got you on my mind boy
Never go inside
You’re right
Cause you’re mine boy
Everything to me
You’re everything to me
Got you on my mind boy
Everything to me
Everything to me
Cause you’re mine boy
Got you on my mind boy
Everything to me
Testi Dion Timmer