Testo Gôrôdjèdhen

Testo Gôrôdjèdhen

Intro :

Gô gô gô gô gôrôdjèdhen, gôrôdjèdhen
Gô gô gô gô gôrôdjèdhen

Refrain :

Moun mâguiné bârâ gnon tindé
Khi wâmâ khon ma fo i cola ra mini
Moun mâguiné bârâ khônôdé
Khi wâmâ khon ma fo i cola ra mini
Khi sa wâmâ khôn ma fâ cola ra
Khai sa wâmâ akhâfindi i gbéra
cola nani ra mini a khâféra
Khi sa wâmâ khôn ma fâ cola ra
Khai sa wâmâ akhâfindi i gbéra
cola nani ra mini a khâféra

Texte 1 :

Si dhâ fâlâ djiwoun koun
Yaltin gôrôdjèdhen
A si dhâ féti fi makko Tampi fi makko
Yaltin gôrôdjèdhen
Handè kâdi wéti
Si Allah djabhi
Mi djombètè
Bhaî hi dhâ féti fi makko
Awa hidhou mô, hidhou mô

Texte 2:

Mè nèn dhô si dhâ fâlâ mèn
Mâ yaltina gôrôdjèdhen
Mè nèn dhô si dhâ fâlâ mèn
Mâ yaltina gôrôdjèdhen
Khi sa wâmâ tèmè khon
Cola nan na mini
Kha sa li tèmè ra fan i ma
A kha fé nâ ibôgnè ma
Kèlèya tesson

Texte 3 :

Djiwô (djiwô, djiwô)
Mi dhô yèttâ nènè mâ djârâ
Djibin bhèmâ (Djibin bhèmâ, Djibin bhèmâ)
Mô bhè djibini on kô min
Kô an yô djiwô (djiwô, djiwô)
Mi dhô néyidi baben thiobal bhè néyoubèma
Neyidi môdjoudi fiya djon ban
Awa fâlènan
Sabou mi dhô fâlâ mâ
fâlènan
Sabou mi dhô fâlâ mâ

Pont:

Sèllâ findè fimâ
himbhè nô welti fimâ
Djawlè rewbhè fimâ
Andou himbhè nô welti fimâ
Bôbô djin nâ fîmâ
Mèdhèn fâlâ fimâ
Banlieuz'art kô fîmâ

Guarda il video di Gôrôdjèdhen

Gôrôdjèdhen videoplay video
Testi Banlieuz'art